MAKALELER


İCRA İFLAS SUÇLARI
2004 Sayılı İcra İflas Kanunu 9 Haziran 1932 Tarihinde yürürlüğe girmiştir. 80 yıl öncesinin yasasıdır. 1932 yılında Türkiye nüfusunun %75.8’i kırsal kesimde, %24,2 ‘si kentsel alanlarda yaşarken bugün bu oran tersine dönmüştür, nüfusun%76,8’i kentsel kesimlerde %23.2’side kırsal alanda yaşamaktadır.
İcra İflas Kanununun yapıldığı 1932 yılından günümüze kadar geçen seksen yılda birçok kez değişiklik yapılmıştır, ancak hala İİK günümüz Türkiye’sinin koşullarına, ekonomisine cevap vermekten çok uzaktadır.
İCRA İFLAS KANUNUN’DAKİ SUÇLAR
İİK’da düzenlenen suçlar daha çok şekli(objektif) suç düzenlemeleri olduğundan modern hukukun temel ilkeleriyle çelişir durumdadır. Bu suç düzenlemeleri zaman zaman suçsuz insanların cezalandırılmasına neden olurken çoğunlukla da alacaklıların alacaklarını tahsil etmesine bir fayda sağlamamaktadır.
Artık Türkiye ekonomisi kapitalist bir ekonomidir, büyük bir ekonomidir. Köy toplumlarına göre düzenlenmiş bir kanunla bu ekonominin ihtiyaçlarına cevap vermek imkânsızdır. Bugün Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir İcra İflas Kanununa büyük bir ihtiyaç vardır.


İCRA İFLAS SUÇLARI 5237 SAYILI TCK’DA VE 2004 SAYILI İİK’NDA DÜZENLENMİŞTİR.

5237 Sayılı TCK’daki Düzenleme

TAKSİRLİ İFLAS
MADDE 162 - (1) Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla iflasa sebebiyet veren kişi, iflasa karar verilmiş olması halinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

HİLELİ İFLÂS
MADDE 161 - (1) Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması halinde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hileli iflasın varlığı için;
a) Alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetinde olan malların kaçırılması, gizlenmesi veya değerinin azalmasına neden olunması,
b) Malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının ortaya çıkmasını önlemek için ticari defter, kayıt veya belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi,
c) Gerçekte bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı halde, sanki böyle bir ilişki mevcutmuş gibi, borçların artmasına neden olacak şekilde belge düzenlenmesi,
d) Gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla veya sahte bilanço tanzimiyle aktifin olduğundan az gösterilmesi,
Gerekir.

İCRA İFLASDAKİ SUÇLAR
Madde 331: Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudunu Eksilten Borçluların Cezası Altı Aydan Üç Yıla Kadar Hapis Ve Bin Güne Kadar Adlî Para Cezası İle Cezalandırılır.
Taşınmaz rehni kapsamında bulunan eklentinin rehin alacaklısına zarar vermek kastı ile taşınmaz dışına çıkarılması halinde, eklentinin zilyedi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
ACZİNE KENDİ FİİLİYLE SEBEBİYET VEREN VEYA VAZİYETİNİN FENALIĞINI BİLEREK AĞIRLAŞTIRAN BORÇLUNUN CEZASI
MADDE 332: Aczine Kendi Fiiliyle Sebebiyet Veren Veya Vaziyetinin Fenalığını Bilerek Ağırlaştıran Borçlunun Cezası onbeş günden altı aya kadar hapis cezasiyle cezalandırılır.
İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE HUSUSİ MENFAAT TEMİN EDENLERİN CEZASI
MADDE 333. İflas Ve Konkordato İşlerinde Hususi Menfaat Temin Edenlerin Cezası altı aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır
Menfaat temin eden alacaklı yahut mümessili de aynı ceza ile cezalandırılır.
Suçun iflas bürosu veya idaresi üyesi tarafından işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır.
TİCARİ İŞLETMEDE YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU:
MADDE 333/a Ticari İşletmede Yöneticinin Sorumluluğu altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Birinci fıkradaki suç taksirle işlendiği takdirde, alacaklının şikâyeti üzerine, fail hakkında zararın ağırlığına göre ikibin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
KONKORDATODA VEYA SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜREN YA DA KONKORDATO VEYA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA KOŞULLARINA UYMAYAN BORÇLUNUN CEZASI:
MADDE 334: Konkordatoda Veya Sermaye Şirketleri İle Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasında Yetkili Kimseleri Hataya Düşüren Ya Da Konkordato Veya Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Koşullarına Uymayan Borçlunun Cezası altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
MÜFLİSİN MALLARINI VERMEYENLER HAKKINDAKİ CEZALAR:
MADDE 336: Müflisin Mallarını Vermeyenler Hakkındaki Cezalar doksan güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
HAPİS İLE TAZYİK
MADDE 76: Mal beyanında bulunmayan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hâkimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez.
TİCARETİ TERK EDENLERİN CEZASI
MADDE 337/a
44 üncü maddeye göre mal beyanında bulunmayan veya beyanında mevcudunu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında göstermeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu, bundan zarar gören alacaklının şikâyeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Birinci fıkradaki fiillerin işlenmesinden alacaklının zarar görmediğini ispat eden borçluya ceza verilmez.
HAKİKATA MUHALİF BEYANDA BULUNANLARIN CEZASI
MADDE 338 Hakikate Aykırı Surette beyan yapan Kimse, Alacaklının Şikâyeti Üzerine, Üç Aydan Bir Yıla Kadar Hapis Cezası İle Cezalandırılır.

BEYANDAN SONRA MAL VE KAZANÇTA OLAN TEZAYÜDÜ BİLDİRMEYEN BORÇLUNUN CEZASI

MADDE 339: Sonradan kazandığı malları veya kazancında ve gelirinde vaki tezayütleri bu Kanun mucibince bildirmeye mecbur olan borçlu makbul bir mazereti olmaksızın yedi gün içinde icra dairesine taahhütlü mektupla veya şifahi surette bildirmezse ve bu mal veya kazancı asıl veya bedel itibariyle mevcut olduğu takdirde, on gün; mal veya kazancını asıl veya bedel itibariyle makbul bir sebep olmaksızın elden çıkarmışsa, bir aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır.
       Bu cezalara alacaklının şikâyeti üzerine karar verilir. Kişi, icra takibine konu olan borcu tamamen ödediği takdirde, bu ceza düşer.
      
BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLALİ HALİNDE CEZA

MADDE 340:  111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.

ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFETİN CEZASI:
MADDE 341: Çocuk teslimi hakkındaki ilâmın veya ara kararının gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, altı aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra ilâmın veya ara kararının gereği yerine getirilirse, kişi tahliye edilir.

İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ VEYA GEMİYE TEKRAR GİRENLERİN CEZASI
MADDE 342: İcra dairesi marifetiyle alacaklıya veya alıcıya teslim edilen bir taşınmaza veya gemiye haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 290 ıncı maddesi mucibince umumi hükümler dairesinde cezalandırılır.
30 VE 31 İNCİ MADDELER HÜKMÜNE MUHALEFET EDENLERİN CEZASI:
MADDE 343: Yalnız kendisi tarafından yapılacak olan bir işin yapılması veya bir işin yapılmaması yahut bir irtifak hakkının tesisi veya kaldırılması hakkındaki ilâm hükümlerine makbul mazerete müstenit olmayarak muhalefet eden borçluların, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra ilâmın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.
NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAYANLARIN CEZASI:
MADDE 344:Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİNDE OLANLARIN CEZASI
MADDE 345/a İdare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler veya tasfiye memurları, 179 uncu maddeye göre şirketin mevcudunun borçlarını karşılamadığını bildirerek şirketin iflasını istemezlerse, alacaklılardan birinin şikâyeti üzerine, on günden üç aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
ARTIRMADAN ÇEKİLME:
MADDE 345/b Bu Kanuna göre yapılan ihalelerde kendisine veya başkasına vaat olunan veya sağlanan yarar karşılığında artırmadan çekilen veya artırmaya katılmayan kimseye bir yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir.
      Aracılara da aynı ceza verilir.

Şikâyete bağlı olan İcra İflas suçları İİK 334, 337/a, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 332, 331, 345/b, 333/a Cumhuriyet savcılığı tarafından re’sen takip edilen İcra İflas Suçlarıdır.

Taksiratlı İflas (mad.310)
Taksirli iflas (TCK mad.162)

İCRA İFLAS SUÇLARINDA GÖREVLİ MAHKEME

İCRA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN SUÇLAR

Mad. 331, mad.332, mad.333, mad.334, mad.336, mad.337/2,209,216, mad.337/a, mad.338, mad.339, mad.340, mad.341, mad.343, mad.344, mad. 345/a, mad.345/b

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN SUÇLAR
Mad.311, yeni TCK m.161)

ASLİYE CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN SUÇLAR
Mad.342, mad.335

SULH CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN SUÇLAR
Mad. 310, TCK m.162

İCRA İFLAS SUÇLARINDA YETKİLİ MAHKEME
İİK’daki fiillerde yetkili mahkeme icra takibinin yapıldığı yerdeki mahkemedir.(İİK mad. 348)

ŞİKÂYET SÜRESİ
İİK’daki suçlarda fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay ve fiilin işlendiği tarihten itibaren her koşulda bir yıl geçmekle şikâyet hakkı düşer.
DAVA VE CEZA ZAMANAŞIMI

Dava zamanaşımı süresi 5237 sayılı TCK m.66/1-e’ye göre sekiz yıl;
Ceza zamanaşımı süresi ise, 5237 sayılı TCK m.68/1-e’ye göre on yıldır.
İNFAZ
İİK’ya göre verdiği tazyik veya disiplin hapsine ilişkin karar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra yerine getirilmez.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder