2 Eylül 2013 Pazartesi

2004 Sayılı İİK Madde 341 ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFET İçtihat

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2001/17091

K. 2002/6744

T. 18.4.2002

• ALIKOYMAK ( Sanığın Hukuk Mahkemesince Boşandığı Müşteki Eşine Velayet Hakkı Verilen Çocukları Annaye Vermeme Eyleminin Çocuk Teslimi Emrine Muhalefet Olması )

• ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFET ( Sanığın Hukuk Mahkemesince Boşandığı Müşteki Eşine Velayet Hakkı Verilen Çocukları Annaye Vermeme Eylemi )

• VELAYET HAKKI ANAYA VERİLEN ÇOCUKLARIN SANIK TARAFINDAN ALIKONMASI ( Çocuk Teslimi Emrine Muhalefet Suçunun Oluşması )

765/m.182

2004/m.341

ÖZET : Hukuk mahkemesinden verilip kesinleşen boşanma ilamı ile velayet hakkı müşteki anneye verilmiş olan 1993 doğumlu oğlunu onbeş gün süre ile annesinin rızası ile yanına alan sanığın süre sonunda geri vermemesi şeklinde gerçekleşen olayda sanığın eyleminin İİK'nun 341.maddesi kapsamında değerlendirilmeli, görevsizlik kararı verilerek, dosya icra tetkik mercii hakimliğine gönderilmelidir.

2004 Sayılı İİK Madde 341 ÇOCUK TESLİMİNDEN KAÇINMA İçtihat

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/1937

K. 2004/5080

T. 31.3.2004

• ÇOCUK TESLİMİNDEN KAÇINMA ( Bu Suçun Takibinin Şahsi Dava İkamesine Bağlı Olması )

• ŞAHSİ DAVA ( Çocuk Tesliminden Kaçınma suçu )

2004/m.341,349

ÖZET : İİK'nun 341. maddesinde öngörülen çocuk tesliminden kaçınma suçu takibi şahsi dava ikamesine bağlı suçlardandır.

2004 Sayılı İİK Madde 341 ÇOCUK TESLİMİNE MUHALEFET İçtihat

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/5880

K. 2004/8762

T. 8.7.2004

• ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ ( Tesis Edilecek Tarih ve Saat Belirli Olmadığından Çocuk Teslimine Muhalefet Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )

• ÇOCUK TESLİMİNE MUHALEFET ( İ.İ.K. Uyarınca Verilen Cezaların Para Cezası Veya Tedbire Çevrilemeyeceği )

• CEZANIN PARA CEZASI VEYA TEDBİRE ÇEVRİLEMEMESİ ( İ.İ.K. Uyarınca Verilen Cezalar - Çocuk Teslimine Muhalefet )

2004/m. 341

647/m. 4

ÖZET : 1- Sanığa tebliğ olunan 55 örnek icra emrinde, çocukla kişisel ilişki tesis edilecek tarih ve saat belirli olmadığından atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet hükmü kurulması,
2- İİK. uyarınca verilen cezaların 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanun'un 4. maddesinde yazılı para cezasına veya tedbirlere çevrilemeyeceği gözetilmeden mahkumiyet hükmü kurulması, yasaya aykırıdır.

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/1204

K. 2011/4027

T. 4.7.2011

• ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU ( Sanığın İcra Dairesindeki Taahhüdünde Tüm Sürelerden Feragat Ettiği ve Takibin Kesinleştirilmesi Yönünde Bir Beyanının Bulunmaması Karşısında Borçlu Sanık Yönünden Takibin Kesinleşmemesi Nedeniyle Henüz Borçlu Duruma Düşmediği - Suçun Oluşmadığı )

• TAKİBİN KESİNLEŞMEMESİ ( Sanığın İcra Dairesindeki Taahhüdünde Tüm Sürelerden Feragat Ettiği ve Takibin Kesinleştirilmesi Yönünde Bir Beyanının Bulunmaması Karşısında Borçlu Sanık Yönünden Kesinleşmediği - Henüz Borçlu Duruma Düşmediğinden Ödeme Şartını İhlal Suçunun Oluşmadığı )

• ÖDEME EMRİNİN BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLMEDEN İADE EDİLMİŞ OLMASI ( Sanığın İcra Dairesindeki Taahhüdünde de Tüm Sürelerden Feragat Ettiği ve Takibin Kesinleştirilmesi Yönünde Bir Beyanının Bulunmaması Karşısında Borçlu Sanık Yönünden Takibin Kesinleşmediği/Ödeme Şartını İhlal Suçunun Oluşmadığı )

2004/m.340

ÖZET : Sanık ve alacaklı vekilinin birlikte icra dairesine giderek, sanığın borcun tamamını faizi ve tüm masrafları ile ödeyeceğini taahhüt ettiği halde, taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle cezalandırılmasına karar verilmiş ise de, icra müdürlüğü tarafından çıkarılan ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmeden iade edilmiş olması ve sanığın icra dairesindeki taahhüdünde de tüm sürelerden feragat ettiği ve takibin kesinleştirilmesi yönünde bir beyanının bulunmaması karşısında, borçlu sanık yönünden takibin kesinleşmemesi nedeniyle henüz borçlu duruma düşmediği, ödeme şartını ihlal suçunun sanığının ise borçlu olması gerektiği gözetilmeden mahkumiyete karar verilmesi isabetsizdir.

2004 Sayılı İİK Madde 340

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/1204

K. 2011/4027

T. 4.7.2011

• ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU ( Sanığın İcra Dairesindeki Taahhüdünde Tüm Sürelerden Feragat Ettiği ve Takibin Kesinleştirilmesi Yönünde Bir Beyanının Bulunmaması Karşısında Borçlu Sanık Yönünden Takibin Kesinleşmemesi Nedeniyle Henüz Borçlu Duruma Düşmediği - Suçun Oluşmadığı )

• TAKİBİN KESİNLEŞMEMESİ ( Sanığın İcra Dairesindeki Taahhüdünde Tüm Sürelerden Feragat Ettiği ve Takibin Kesinleştirilmesi Yönünde Bir Beyanının Bulunmaması Karşısında Borçlu Sanık Yönünden Kesinleşmediği - Henüz Borçlu Duruma Düşmediğinden Ödeme Şartını İhlal Suçunun Oluşmadığı )

• ÖDEME EMRİNİN BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLMEDEN İADE EDİLMİŞ OLMASI ( Sanığın İcra Dairesindeki Taahhüdünde de Tüm Sürelerden Feragat Ettiği ve Takibin Kesinleştirilmesi Yönünde Bir Beyanının Bulunmaması Karşısında Borçlu Sanık Yönünden Takibin Kesinleşmediği/Ödeme Şartını İhlal Suçunun Oluşmadığı )

2004/m.340

ÖZET : Sanık ve alacaklı vekilinin birlikte icra dairesine giderek, sanığın borcun tamamını faizi ve tüm masrafları ile ödeyeceğini taahhüt ettiği halde, taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle cezalandırılmasına karar verilmiş ise de, icra müdürlüğü tarafından çıkarılan ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmeden iade edilmiş olması ve sanığın icra dairesindeki taahhüdünde de tüm sürelerden feragat ettiği ve takibin kesinleştirilmesi yönünde bir beyanının bulunmaması karşısında, borçlu sanık yönünden takibin kesinleşmemesi nedeniyle henüz borçlu duruma düşmediği, ödeme şartını ihlal suçunun sanığının ise borçlu olması gerektiği gözetilmeden mahkumiyete karar verilmesi isabetsizdir.

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/1201

K. 2011/4024

T. 4.7.2011

• TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Yasa ile Üç Aya Kadar Tazyik Hapis Cezası Öngörüldüğü - Tazyik Hapis Cezası Yerine Bir Ay Hafif Hapis Cezasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )

• TAZYİK HAPİS CEZASI ( Taahhüdü İhlal Suçunun Yaptırım Altına Alınmasının Borçlunun Yükümlülülğünü Yerine Getirme Amacına Yönelik Olduğu - Üç Ay Tazyik Hapsi Yerine Bir Aylık Hafif Hapis Cezasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu Yeniden Kurulacak Hükmün Bir Aydan Fazla Olamayacağı )

2004/m. 340

ÖZET : Kanun ile taahhüdü ihlal suçu yaptırım altına alınmış olup, bununla borçlunun yükümlülüğünü yerine getirmesi halinde tahliye edilmesi amaçlandığından, borçlunun üç aya kadar tazyik hapsi cezası yerine bir ay hafif hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmesi isabetsizdir. Ancak yeniden kurulacak hükümde mahkemece tayin edilen bir aylık süreyi aşamayacağı nazara alınmalıdır.
DAVA : Taahhüdü ihlal eyleminden borçlunun, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 340. maddesi uyarınca taahhüdü ihlal borcunu ödeyinceye kadar 1 ay hafif hapis ile cezalandırılmasına dair, Şişli 2. İcra Mahkemesi'nin 22.2.2007 tarihli ve 2006/4271 esas. 2007/370 Sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.
Tebliğname ile:
1- ) Suç tarihi itibariyle kanunda öngörülen cezanın "üç aya kadar tazyik hapsi" olduğu halde 1 ay hafif hapis cezasına hükmedilmek suretiyle karar verilmesinde.
2- ) Sanığın taahhüdünü içeren tutanakta ödenmesi gerekli toplam borç miktarı, tüm ferileri ile birlikte hesaplanıp açıkça gösterilmediğinden taahhüt hukuken geçersiz olup, atılı suç oluşmayacağından, sanığın beraati yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemekle anılan hükümün 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 4.6.2008 gün ve 31158 Sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C. Başsavcılığının 26.6.2008 gün ve K.Y.B.2008/131078 Sayılı tebliğnamesiyle talep edilmiş.
Dairemizce; talep edilen hususlarda inceleme yapılabilmesi için 10.11.2006 tarihli taahhüt tutanağının okunaklı suretinin veya aslının dosya içerisinde bulunması gerektiğinden, dosya geri çevrilmiş, eksiklik tamamlandıktan sonra yapılan inceleme sonunda: GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
KARAR : Şişli 3. İcra Müdürlüğünün 2006/10243 esas sayılı dosyasında borçlu sanığa gönderilen ve 11.4.2006 tarihinde tebliğ edilen icra emrinde borç miktarının 3.838, 95 TL olduğu, 10.11.2006 tarihinde haciz esnasında, icra memuru huzurunda, alacaklı vekilinin kabulüyle düzenlenen tutanakta, borç miktarının 4.710,00 TL. olarak gösterildiği, tutanağın beyan kısmında da borçlunun "... dosya borcunun 4.710,93 TL'sini 20.11.2006 tarihinde ödeyeceğim..." şeklinde taahhütde bulunması ve taahhütten bir gün önce 9.11.2006 tarihinde çıkarılan hesap tablosunda da dosya borcunun 4.710,93TL. olarak belirlenmesi karşısında, taahhütte bulunulan borç miktarının hiçbir kuşkuya yer verilmeden saptandığının ve taahhüdün usul ve yasaya uygun olduğunun kabulü gerekmektedir.
Ancak, borçluya isnat edilen eylem 1.6.2005 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren 5358 Sayılı Kanun ile değişik İ.İ.K.nun 340. maddesinde "...üç aya kadar tazyik hapsi cezası ile, ..." yaptırım altına alınmış olup, bununla borçlunun yükümlülüğünü yerine getirmesi halinde tahliye edilmesi amaçlandığından, borçlunun üç aya kadar tazyik hapsi cezası yerine bir ay hafif hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmesi isabetsizdir. Ancak yeniden kurulacak hükümde mahkemece tayin edilen bir aylık süreyi aşamayacağı nazara alınmalıdır.
Açıklanan sebeplerle Yargıtay C. Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine atfen düzenlediği tebliğname kısmen yerinde görülmekle Şişli 2. İcra Mahkemesi'nin 22.2.2007 tarih, 2006/4271 esas ve 2007/370 Sayılı kararının BOZULMASINA, Bozma üzerine 5271 Sayılı C.M.K.nın 309/4-d maddesi gereğince yeniden uygulama yapılması gerektiğinden:

yarx

SONUÇ : Borçlunun İ.İ.K.nun 340. maddesi gereğince bir aya kadar tazyik hapsi cezası ile cezalandırılmasına, dosyanın mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay C. Başsavcılığına tevdiine, 4.7.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

2004 Sayılı İİK Madde 341 ÇOCUK TESLİMİ İçtihat

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2006/11529

K. 2008/50

T. 21.1.2008

• İHTİYATİ TEDBİR HAKKINDAKİ YASAL DÜZENLEMEYE MUHALEFET ( Çocuk Teslimi Hakkındaki Ara Kararlarına Aykırı Davranışın Bu Kapsamda Düzenlendiği ve Şikayete Tabi Olduğu )

• ÇOCUK TESLİMİ ( Hakkındaki Ara Kararlarına Aykırı Davranışın Bu Kapsamda Düzenlendiği ve Şikayete Tabi Olduğu - İhtiyati Tedbir Hakkındaki Yasal Düzenlemeye Muhalefet )

• ŞİKAYETE TABİ SUÇ ( İhtiyati Tedbir Hakkındaki Yasal Düzenlemeye Muhalefet - Çocuk Teslimi Hakkındaki Ara Kararlarına Aykırı Davranışın Bu Kapsamda Düzenlendiği ve Şikayete Tabi Olduğu )

• İHTİYATİ TEDBİR ( Hakkındaki Yasal Düzenlemeye Muhalefet - Çocuk Teslimi Hakkındaki Ara Kararlarına Aykırı Davranışın Bu Kapsamda Düzenlendiği ve Şikayete Tabi Olduğu )

• MAHKEME ARA KARARLARIYLA ALINAN TEDBİRE MUHALEFET ( Çocuk Teslimi Hakkındaki Ara Kararlarına Aykırı Davranışın Şikayete Tabi Olduğu )

• ARA KARAR ( Çocuk Teslimi Hakkındaki Ara Kararlarına Aykırı Davranışın Şikayete Tabi Olduğu )

1086/m.113/A

2004/m.341

ÖZET : Çocuk teslimine ilişkin mahkeme ara kararlarıyla alınan tedbire muhalefet suçlarının HUMK.nun 113/A maddesi kapsamındaki suçu oluşturduğu uygulaması yerleşmiş olmakla birlikte, suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 4949 sayılı yasanın 96. maddesi ile İcra İflas Kanunu'nun 341. maddesinde yapılan değişiklik sonucu çocuk teslimi hakkındaki ara kararlarına aykırı davranışın bu madde kapsamında düzenlendiği ve şikayete tabi olduğu dikkate alınarak karar verilmesi gerekir.